ESO

L’Educació Secundària Obligatòria, ESO, és l’etapa educativa que segueix a l’Educació Primària. Les dues etapes formen l’educació bàsica i obligatòria.

És una etapa molt important, ja que és l’última etapa de l’ensenyament obligatori.

L’Educació Secundària Obligatòria s’inicia, generalment l’any natural en què es compleixen dotze anys.

L’Educació Secundària Obligatòria comprèn quatre cursos acadèmics que es cursaran normalment entre els dotze i setze anys.

El 4t curs té una importància cabdal: és final d’etapa i té caràcter orientatiu, tant per als estudis posteriors, com per a la integració a la vida laboral.

El currículum de l’Educació Secundària Obligatòria persegueix el desenvolupament de les compètències bàsiques i s’organitza en matèries. En totes les matèries que cursen els alumnes en l’Educació Secundària Obligatòria, es posa una especial atenció en les competències lingüístiques, que els capacitin per comprendre i expressar el que han après, i per argumentar el punt de vista propi.

A totes les matèries es treballen la comprensió lectora, l’expressió oral i escrita, la comunicació audiovisual, les tecnologies de la informació i la comunicació, i l’educació en valors.

MATÈRIES ESO

MATÈRIES ESO

PROGRAMA FAIG

Programa integrat dins del conjunt de programes Desenvolupament i ESTImulació de les intel·ligènciesde l’alumne (DESTÍ) que es duu a terme a l’ESO en els centres de La Salle Catalunya.

Sorgeix de la necessitat de reformular l’ensenyament per adaptar-lo a les demandes actuals de l’entorn i es deenvolupa mitjançant projectes d’investigació cooperatius (PIC): científic i humanístic

L’assoliment dels continguts es fa mitjançant l’adopció d’un paper més actiu per part de l’alumne en el procés d’aprenentatge, el treball cooperatiu, la resolució dels problemes de manera creativa i l’establiment de connexions entre les diferents matèries i la seva aplicació a la realitat.

A 4t d’ESO, el FAIG es converteix en el projecte Aprenentatge i Servei (APS). És una proposta educativa que combinaprocessos d’aprenentatge i de servei a la comunitat. Lamajoria dels treballs es realitzen en  col·laboració amb entitats del municipi. Tot el que s’aprèn es transfereix a la realitat en forma d’acció.

 

PLA TAC (Tecnologies de l’Aprenentatge i el Coneixement)

És el programa que agrupa les actuacions per promoure l’ús dels instruments digitals i multimèdia en els processos d’ensenyament i d’aprenentatge. Els objectius que pretén són:

Educat 2.0

Educat 2.0

 • Obtenir els coneixements sobre el funcionament i el bon ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació com a mitjà per assolir la competència digital.
 • Fer compatible l’ús dels llibres de text amb els recursos educatius digitals per a la millora dels aprenentatges de les diferents matèries.
 • Potenciar el treball en equip i desenvolupar la capacitat d’analitzar,contrastar i processar la informació.

Els recursos amb els que comptem per dur-ho a terme són:

 • Ordinadors portàtils
 • Pissarres digitals interactives (PDI)
 • Aparells de projecció
 • Connexió a internet via Wi-fi
 • Plataforma educativa
 • Continguts didàctics digitals (d’elaboració pròpia del professorat i d’editorials)

PLA D’IMPULS A LA LECTURA

La Salle Montcada participa en el Pla Nacional de Lectura, establert pel Govern de la Generalitat, i que té com a objectiu estratègic la millora de l’èxit escolar de tots els alumnes.

Impuls lectura

Pla impulsor lectura 2

Pla impulsor lectura 2

Es fa potenciant la lectura sistemàtica en totes les àrees i matèries del currículum al llarg de tota l’educació bàsica per augmentar la competència comunicativa lingüística i el desenvolupament de l’hàbit lector dels infants i joves, tenint present que la competència lectora és a la base de molts dels aprenentatges i un requisit per participar amb èxit en bona part dels àmbits de la vida adulta.

Aquest pla es fonamenta en els eixos següents:

 • Saber llegir
 • Llegir per aprendre
 • Gust per llegir

PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULAR (AULA NOÈ)

Aquest programa s’emmarca en el Decret 143/2007, de 26 de juny, del Departament d’Ensenyament pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l´educació secundària obligatòria.

 •  Finalitat

Afavorir que l’alumnat que ho requereixi pugui assolir els objectius i les competències bàsiques de l’etapa i obtenir el títol de graduat en ESO mitjançant una organització de continguts i matèries del currículum diferent a l’establerta amb caràcter general i una metodologia específica i personalitzada.

 • Organització

Comporta una organització curricular diferent i, eventualment, un horari de permanència al centre també diferent, ja sigui perquè comparteixen l’escolaritat ordinària amb altres activitats externes al centre, o perquè el centre organitza altres activitats en altres espais.

 • Modalitat

L’organització del programa de diversificació curricular en el nostre centre correspon  a la modalitat en què l’alumnat cursa part o la totalitat de l’àmbit pràctic amb activitats externes al centre. L’horari d’aquestes activitats externes ha de ser com a màxim el 40% de l’horari lectiu.

Diversificacio horari

 • Alumnat

Poden participar en aquest programa els alumnes que, pel fet de presentar dificultats generalitzades d’aprenentatge i un baix nivell de competències en la majoria de matèries, tenen compromès l’assoliment dels objectius de l’etapa i que reuneixen, a més, els requisits següents:

• Alumnat a partir del 3r d’ESO. Aquests alumnes podran incorporar-se al programes de diversificació després de l’oportuna avaluació i a proposta de l’equip docent una vegada escoltat el seu parer i el dels seus pares o tutors legals.

• Alumnat que, havent cursat 2n d’ESO, no està en condicions de passar a tercer i ja ha repetit un curs a l’etapa. Aquests alumnes podran incorporar-se als programes de diversificació prèvia avaluació i a proposta de l’equip docent, un cop escoltat el seu parer i el dels seus pares o tutors legals.

DE LA ROBÒTICA A LA FIRST LEGO LEAGUE

La Salle Montcada ja fa uns quants anys que participa a la competició de robòtica FIRST LEGO League.

FIRST LEGO League (FLL) és un repte internacional que desperta l’interès dels joves per la ciència ila tecnologia. Utilitza desafiaments temàtics per interessar els joves, de 10 a 16 anys, en la investigació, la resolució de problemes i la ciència.

Els pilars del programa són els Valors FLL que emfatitzen l’aprendre dels altres companys, la competició amistosa, l’aprenentatge i la contribució a la societat.

 

Els espais de que disposen el professorat i alumnat de l’ESO són els següents:

 • Aulari general:
  Per a cada grup classe i matèries optatives. Totes les aules estan equipades amb canó de projecció i pantalla.
  A més, les classes de 1r i 2n d’ESO tenen l’arquitectura adient – cablejat, endolls, xarxa WI-FI…- per a la implementaciò del projecte EduCAT 2.0
 • Espais específics:
  • Sala de Visual i Plàstica.
  • Sala de Música.
  • Aula de Tecnologia.
  • 2 aules d’ordinadors.
   Tots els ordinadors estan en xarxa i tenen connexió a Internet.
  • Aula multimèdia
  • Laboratoris de Ciències naturals, física i química.
 • Pistes poliesportives exteriors i pistes poliesportives cobertes.
 • Sala d’actes per a la celebració de reunions família-col·legi, projeccions, representacions d’obres de teatre, festivals fi de curs…

Propers esdeveniments
  Calendari
  desembre 2018
  dl.dt.dc.dj.dv.ds.dg.
  « nov   gen »
        1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30
  31       

  Ús de cookies

  Aquesta web fa servir cookies per a garantir una millor experiència a l’usuari. Si segueix navegant està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les mencionades cookies i l’acceptació de la nostra política de cookies, faci clic a l’enllaç per obtenir més informació ACEPTAR